Sökning

Resultat av materialenkäten

Enkäten inom ramen för projektet "Digital Access to the Sámi Heritage Archives" gav positiva resultat från över 50 organisationers samlingar och arkiv i Europa år 2018–2020. Även om mycket av materialet i nuläget endast finns i ej digital (analog) form har en betydande andel redan digitaliserats och vissa poster är tillgängliga online.

För att bättre synliggöra resultaten av enkäten visas de här i ett interaktivt format. Syftet med rapporten är att underlätta för en intresserad publik att hitta mer information om organisationerna och det material som finns hos dem. Notera att endast de organisationer som har bekräftat att de har material relaterat till samer och samisk kultur i sina samlingar, och som har godkänt att resultaten publiceras, ingår i rapporten.

Rapporten innehåller organisationens namn och adress och en kort översikt över materialet som finns. Filter på land och materialtyp kan användas för att begränsa resultatlistan. Dessutom kan man se om en organisation har material i digital form genom att använda filtret Tillgängligt i digital form.

Filtrera enkätresultat Filtrera på materialtyp:

57 / 57  resultat

Weltmuseum Wien, Österrike

Heldenplatz 1010, Vienna

På Weltmuseum i Wien finns fotografier och material som rör samisk kultur. En del av materialet har digitaliserats men är inte tillgängligt online. Materialet har samlats in från Norge, Finland, Sverige och Ryssland. Weltmuseum är en statlig institution.

Materialtyper: FotografierAnnatAnalogt/digitalt

Austrian State Archives/Haus-hof- und Staatsarchiv, Österrike

Minoritenplatz 1,1010, Vienna

Det finns några sidor som rör en vetenskaplig resa som gjordes av dr Georg Kyrle i sällskap med tre andra till "Lapp- und Finnmarken" i antropologiskt och etnografiskt forskningssyfte, i början av december 1913 för vetenskapsakademin i Österrike-Ungern. I dokumentet beskrivs de delmål man nådde under resan, men inga detaljerade uppgifter om själva målet eller vetenskapliga objekt och dylikt.

Materialtyper: AnnatAnalogt

The Prague City Archives, Tjeckien

Archivni 1280/6, 4 – 149 00,Prague

Endast en post finns. Den finns i den heraldiska samlingen och visar Gustav II Adolfs, Finlands och Lapplands vapen.

Materialtyper: FotografierAnalogt/digitalt

Royal Danish Library, Danmark

Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 Copenhagen K

Materialet som rör samer och samisk historia och kultur är fördelat på alla avdelningar och i alla arkiv på Kungliga biblioteket i Danmark. På biblioteket finns kartor och ritningar gjorda av Claus Bering, och Knud Rasmussens dagbok från dennes resor till Lappland år 1906. Manuskriptsamlingen innehåller en digitaliserad version av Knud Rasmussens resedagbok om Lappland. Sökord såsom "Finmark*" och "sami*" kan användas i manuskriptsamlingen och de digitala samlingarna för att begränsa sökningen. I Alfred Krarups Katalog öover Universitetsbibliotekets Haandskrifter finns information i avsnittet om Norge. Åtkomst till de digitala samlingarna finns härifrån.

Materialtyper: Anteckningsböcker, brev och dagböckerAnnatAnalogt/digitalt

The Film Archives of the National Archives of Estonia, Estland

Ristiku 84, 10318 Tallin

I Estlands nationalarkivs samlingar finns fotografier och audiovisuellt material. Materialet samlades in i Ryssland/Sovjetunionen och Estland. Samlingarna är digitaliserade: filmer och ljudinspelningar och fotografier och dokuments. Detta är en statlig institution.

Materialtyper: FotografierAnnatAudiovisuellt materialAnalogt/digitalt

Institute of the Estonian Language, Estland

Roosikrantsi 6, 10119, Tallin

IEL förvaltar ljudmaterial som rör samiska språk och samisk kultur. De flesta inspelningar gjordes under expeditioner till Kolahalvön i Murmansk oblast på 1960- och 1970-talet och innehåller inspelad kildinsamiska, skoltsamiska och tersamiska. Inspelningarna gjordes av Väino Klaus (merparten av inspelningarna på kildinsamiska), Karl Kont (merparten av inspelningarna på tersamiska, även kildin- och keltsamiska), G. Kert (keltsamiska, kildinsamiska och tersamiska) samt Ülo Tedre (tersamiska). Det finns några få inspelningar av enaresamiska och nordsamiska gjorda av finska forskare (Leif Rantala, Mikko Korhonen, Terho Itkonen) och av sydsamiska som skickades från Umeå universitet (av Erik Nilsson) (Mankot)). Vissa av inspelningarna saknar större delen av sin metadata vilket innebär att man saknar information om deras ursprung och hur de hamnade i arkivet. Dessa inspelningar innehåller inspelningar av kildinsamiska från 1975, kildinsamiska och keltsamiska från 1989 och sydsamiska. Material från1989 kan ha spelats in av Marju Sarv ochEne Viiding. Allt material, totalt 82 timmar, är digitaliserat. Åtkomst till arkiven finns via EMSUKA onlinedatabas.

Materialtyper: LjudAnalogt/digitalt

Museum Estonian National Museum, Estland

Muuseumi tee 2, Tartu 60532, Estonia

I museets samlingar finns samiskrelaterade fotografier, kataloger, uppteckningar som rör folklore och traditioner, anteckningsböcker, brev och dagböcker, korrespondens från samlare eller forskare samt ljud- och audiovisuellt material. Fotografier, uppteckningar och korrespondens finns digitaliserat på Estlands nationalmuseums offentliga portal. Aange "saami" eller "lapi" i fältet för namn eller beskrivning. Materialet kommer mestadels från Ryssland, Finland och Sverige.

Materialtyper: FotografierUppteckningar relaterade till folklore eller traditionerKorrespondens från samlare eller forskareLjudAudiovisuellt materialAnalogt/digitalt

Museiverket/ Bildsamlingarna, Finland

Sturenkatu 2a, 00510 Helsinki

Bildsamlingarna på Museiverket innehåller många samlingar av bilder relaterade till samer och samiska områden och beräknas omfatta knappt 15 000 bilder. En del av samlingen, runt 7 500 av dessa fotografier, har publicerats på söktjänst Finna.fi.

Materialtyper: FotografierAnalogt/digitalt

Liŋka: Visa material som ingår i sökportalen

Finska Litteratursällskapet, SKS, Finland

Hallituskatu 1, 00170 Helsinki

Denna organisation har en stor mängd samiskrelaterat material. SKS grundades år 1831. Datum för stipendiaters fältprojekt, insamlingsprojekt, materialdonationer och kollektionernas ursprung har varit kända redan från början. Katalogsystemet är dock inte uppbyggt på ett sätt som gör det möjligt att separera samiskt material från övrigt material. Största delen av det samiska materialet är inte systematiskt digitaliserat. Största delen av det samiska ljudmaterialet är digitaliserat. Här finns runt 280 timmars digitaliserat ljudmaterial. Det audiovisuella materialet är inte systematiskt digitaliserat. Materialet har samlats in i Finland, Norge, Sverige och Ryssland/Sovjetunionen.

Materialtyper: FotografierKatalogerAnnatLjudAudiovisuellt materialAnalogt/digitalt

Museiverket/ Biblioteket, arkiv och arkeologiska samlingar, Finland

Sturenkatu 2a, Helsinki

Vid denna institution finns samiskt material såsom fotografier, uppteckningar som rör folklore och traditioner, anteckningsböcker, brev och dagböcker i sin samling. Endast en liten del av arkivmaterialets metadata är tillgängligt i digital form. Man kan söka på kommun i de arkeologiska samlingarna om samiska områden (t.ex. Utsjoki, Enare, Enontekis, Sodankylä). Även de arkeologiska fältrapporterna är digitaliserade i Kulturmiljöns tjänsteportal (arkeologi, etnografi, minnesmärken och platser) och Utlåtanden och beslut. Största delen av materialet kommer från Finland, men vissa fotografier är från Norge och Ryssland – i synnerhet de som är tagna före 1917 när Finland var ett storfurstendöme och en del av Kejsardömet Ryssland.

Materialtyper: FotografierUppteckningar relaterade till folklore eller traditionerAnteckningsböcker, brev och dagböckerAnalogt/digitalt

Institutet för de inhemska språken, Finland

Hakaniemnranta 6, 00530 Helsinki

På detta institut finns material relaterat till samiska språk samt till folklore och kultur. Dessutom finns 1 113 intervjuer på olika samiska språk som ingår i ett ljudarkiv över det finska språket. Samlingarna innehåller 11 769 namnsedlar med samiska ortnamn i Finland. Av dessa är 8 295 nordsamiska namnsedlar och 3 501 enaresamiska namnsedlar, och dessutom finns 1 601 namnsedlar för skoltsamiska ortnamn sammanställda av Karl Nickulin från Petsamo/Petjenga. Förutom detta finns material i digital form, t.ex. de enaresamiska ortnamn som sammanställdes av Ilmari Mattus.

Materialtyper: AnnatLjudAnalogt/digitalt

Nationella audiovisuella institutet, Finland

Sörnäisten rantatie 25 A, 00500, Helsinki

Nationella Audiovisuella Institutet (KAVI) är ettn statligt institut som förvaltar filmer som erhållits från produktions- och distributionsföretag. 10 timmar av detta material är digitaliserat och kan ses via söktjänsten Elonet. Det mesta av materialet kommer från Finland.

Materialtyper: LjudAnalogt/digitalt

Folkets Arkiv, Finland

Vetehisenkuja 1, 00530 Helsinki

I detta arkiv finns fotografier och annat material relaterat till samer. Materialet har donerats till institutionen. Man kan söka i Folkets arkivs databaser. Materialet kommer från Finland. Arkivet är privat.

Materialtyper: FotografierAnnatAnalogt/digitalt

Riksarkivet, Finland

Rauhankatu 17, 00170 Helsinki

I Riksarkivet finns arkiv från både den privata sektorn och från myndigheter. Samiska arkiv ingår i Riksarkivet och syftar till att skydda det samiska kulturarvet. Materialet finns i Helsingfors, Uleåborg, Sankt Michel och Enare. Materialet är åtkomligt via de digitala arkiven och via onlinetjänsten Astia.

Materialtyper: FotografierUppteckningar relaterade till folklore eller traditionerAnteckningsböcker, brev och dagböckerKorrespondens från samlare eller forskareAnnatLjudAudiovisuellt materialAnalogt/digitalt

Liŋka: Visa material som ingår i sökportalen

Museum Fünf Kontinente, Tyskland

Maximilianstr. 42, 80538 Munich

På museet förvaltas katalogerna som rör Julius Konietzkos objektsamling och korrespondens. Konietzko kom från Hamburg och sammanställde materialet under åren 1914–16 i Sverige, Finland, Norge och Ryssland. Samlingen köptes av museet år 1918. Konietzko tecknade av nästan alla föremål och lade i vissa fall till en kort beskrivning och det inhemska namnet. Museet ägs av förbundsstaten Bayern.

Materialtyper: KatalogerKorrespondens från samlare eller forskareAnalogt

Museum am Rothenbaum, Tyskland

Rothembaumchaussee 64, Hamburg

På detta statligt ägda museum finns fotografier tagna av samlaren Julius Konietzko från dennes resa till Lappland år 1911–1912. Här finns även samiskrelaterade fotografiska samlingar från en rad olika källor, vars ursprung oftast finns dokumenterat. Fotografierna kommer från Finland, Norge, Sverige och Ryssland/Sovjetunionen.

Materialtyper: FotografierAnalogt

Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim, Tyskland

Museum Weltkulturen D5, 68159 Mannheim

På museet finns 15 brev från samen Per Thuuri från Narvik, Norge, från 1928 till 1930 skrivna till Erich Wustmann, en tysk upptäcktsresande och samlare, inklusive listor över etnografiska artefakter, ursprungsbenämningar och förklaringar och även nedtecknade berättelser, troligen muntliga traditioner eller folklore. Alla originaldokument från Erich Wustmann – inklusive dessa brev – förvaras i stadsarkivet i Dresden, Sachsen, Tyskland.

Materialtyper: Anteckningsböcker, brev och dagböckerAnalogt

Rautenstrauch-Joest Museum Cultures of the World, Tyskland

Cäcilienstrasse 29-33, 50667 Cologne

På museet finns en samling bestående av 144 objekt. Materialet kommer till största delen från Ryska federationen, men även från andra länder. Museet är en kommunal inrättning.

Materialtyper: AnnatAnalogt/digitalt

Ethnologische Sammlung Museum Natur und Mensch Städtische Museen Freiburg, Tyskland

Adelhauserstrasse 33a, 79098 Freiburg

Detta museum ägs av staden Freiburg. På museet finns en samling bestående av 111 objekt från "Lappland". Dessutom utökar museet löpande sin onlinekatalog.

Materialtyper: AnnatAnalogt/digitalt

Weltkulturen Museum, Tyskland

Schaumainkai 29-37, 60594 Frankfurt am Main

På världskulturmuseet i Frankfurt finns 105 objekt relaterade till samisk kultur. Materialet samlades in i Sverige och Norge. Museet ägs av staden Frankfurt.

Materialtyper: AnnatAnalogt/digitalt

Museum Europäischer Kulturen, Tyskland

Arnimallee 25, 14195 Berlin

The Museum Europäischer Kulturen (MEK) – Staatliche Museen zu Berlin (Museum of European Cultures – National Museums in Berlin) belongs to the Prussian Cultural Heritage Foundation and is a governmental institution. As a museum of everyday culture in Europe it houses about 287,000 objects from the 18th century to the present time. To these belong the Sámi collection that comprises approximately 1,670 accession numbers, which includes around 1,000 3D objects and 670 photographs. They originated resp. were taken in different parts of Sápmi. Nearly all of them are digitized and published online in German language in SMB-digital [Museum Europäischer Kulturen].

Materialtyper: FotografierUppteckningar relaterade till folklore eller traditionerAnteckningsböcker, brev och dagböckerKorrespondens från samlare eller forskareAnnatAnalogt/digitalt

Liŋka: Visa material som ingår i sökportalen

The National Archives of Iceland, Island

Laugavegur 162, 105 Reykjavik

Islands nationalarkiv har visst material (110 sökträffar) relaterat till sökorden "Finnmark" och "lappi". Materialet är en del av danska Rentekammer och Kanselli. Det överfördes till Islands nationalarkiv år 1928. Materialet är officiell korrespondens som rör Finnmark eller Finnmark/Island.

Materialtyper: AnnatAnalogt/digitalt

MUSEON, Nederländerna

Stadhouderslaan 37, 2517, HV Den Haag

På museet finns 20 glaspositiv, 1 svartvit stereobild och 4 illustrationer: 3 av dessa kommer från Thomas Bewicks bok "A General History of Quadrupeds", och en är gjord av en okänd konstnär. Bland dessa samiska föremål finns fotografier och illustrationer. Museon är en delvis statlig stiftelse.

Materialtyper: FotografierAnnatAnalogt/digitalt

Wereldmuseum, Nederländerna

Willemskade 25, 3016 DM Rotterdam

På detta museum finns en samling med 21 samiska föremål, donerade av dr E. van Rijckevorsel (1887), G.H. Müller (1907 och 1908), W. Verschuur (1907) och dr H.F.C. ten Kate (1910). Materialet kommer från Norge. Museet ägs av kommunen Rotterdam.

Materialtyper: AnnatAnalogt/digitalt

Arkiv i Nordland, Norge

postmottak, Fylkeshuset, 8049 Bodø

Arkivet har fotografier, uppteckningar relaterade till folklore och traditioner, samt 10 inspelningar i sina samlingar. Materialet består av donationer och bidrag från upphovsmän och forskare, och ett gemenskapsarkiv som har donerats till AiN. Detta gemenskapsarkiv kommer från samiska områden så det skulle kunna innehålla dokument om det samiska folket, men materialet har inte katalogiserats utifrån etnicitet eller språk. Vissa av fotografierna, cirka 500, är digitaliserade.

Materialtyper: FotografierUppteckningar relaterade till folklore eller traditionerAnnatLjudAnalogt/digitalt

The University Library of Bergen's special collections, Norge

Pb 7808, 5020 Bergen

På universitetsbiblioteket finns en samling med runt 1 500 fotografier. Sophus Tromholt-kollektionen består av 244 fotografiska motiv, de flesta av dem från Sápmi, 1882–1883. Ett stort antal rör uttryckligen samisk kultur och historia. Material från Sápmi, inklusive fotografier där samiska människor avbildas, finns även i mindre antal i andra fotografiska samlingar, t.ex. i Knud Knudsen-kollektionen och i BS-kollektionen (allmänna fotografier).

Materialtyper: FotografierAnteckningsböcker, brev och dagböckerAnalogt/digitalt

The National Library of Norway, Norge

Henrik Ibsens gate 110, Oslo

Här finns runt 60 arkiv som innehåller skriftligt samiskt material, 1 000–5 000 fotografier och 250–300 anteckningsböcker, brev och dagböcker. Dessutom finns 50–100 korrespondenser och 250–300 andra objekt såsom litografier, affischer och annat tryckt material. Uppteckningar, manuskript och korrespondens finns i huvudsak i norska forskares arkiv, till exempel Qvigstad, Friis och Nissen – och flera andra. Den största delen har erhållits genom donationer, ofta från forskarna själva eller deras anhöriga. De enskilda arkivens ursprung finns registrerat i den interna databasen.

Materialtyper: FotografierUppteckningar relaterade till folklore eller traditionerAnteckningsböcker, brev och dagböckerKorrespondens från samlare eller forskareAnnatAnalogt/digitalt

RiddoDuottarMuseat/Kautokeino municipal museum, Norge

Boaronjárga 23, 9520 Kautokeino

Här finns 3 000–4 000 fotografier och annat material såsom brev från Amerika, dagböcker, privata arkiv, företagsdokumentation, 150–200 intervjuer och ett antal filmer. På museet publiceras fotografier som får användas på DigitaltMuseum.

Materialtyper: FotografierKatalogerUppteckningar relaterade till folklore eller traditionerAnteckningsböcker, brev och dagböckerAnalogt/digitalt

Liŋka: Visa material som ingår i sökportalen

Norsk Folkemuseum, Norge

Postboks 720 Skøyen, 0214 Oslo

Norsk Folkemuseum har en utställning där många av objekten ur den samiska samlingen visas. Totalt finns här 4 500 fotografier, skriftligt material relaterat till folklore, anteckningsböcker, brev, ytterligare 4 999 objekt och två arkitektoniska strukturer, samt 100 band med språkprov, jojk och berättelser från den samiska kulturen. Inspelningarna är digitaliserade men av sekretesskäl inte publicerade online. Institutionen har erhållit materialet genom donationer från privatpersoner och andra museer, fältarbeten och forskningsprojekt (internt och externt), dokumentationsprojekt och aktiv insamling.

Materialtyper: FotografierUppteckningar relaterade till folklore eller traditionerAnteckningsböcker, brev och dagböckerKorrespondens från samlare eller forskareAnnatLjudAudiovisuellt materialAnalogt/digitalt

IKA Finnmark IKS, Norge

Holmenveien 4, 9700 Lakselv

Materialet erhölls under perioden 1998–2007 efter att ha överlåtits från kommuner och vissa privata arkiv.

Materialtyper: Korrespondens från samlare eller forskareLjudAudiovisuellt materialAnalogt/digitalt

World Heritage Rock Art Centre - Alta Museum, Norge

Altaveien 19, 9518 Alta

Här finns 200 fotografier, 15 ljudinspelningar och 5 audiovisuella inspelningar. Dessutom består arkiven som rör proteströrelsen mot byggandet av en kraftverksdamm i Alta-Kautokeinoälvarna av nio hyllmeter organiserade lådor, förutom artefakter och fotografier.

Materialtyper: FotografierAnnatLjudAnalogt

National Archives of Norway, Norge

Sognsveien 221, 0862 Oslo

Norges Riksarkiv är en oberoende statlig myndighet som lyder under kulturdepartementet och omfattar Riksarkivet, åtta regionala statliga arkiv (statsarkivene), Samiska arkivet och Norska hälsoarkivet. Samiska arkivet har ett nationellt ansvar att bevara den samiska dokumentationen. Politiker, forskare, samiska institutioner, organisationer, renskötselområden och företag lämnar in sitt material. Andra offentliga institutioner såsom Beaivváš, Gáldu och Sametinget arkiverar sitt material i Samiska arkivet. Digitaliserat material finns på digital arkivtjänst från Norges Riksarkiv och allt material, inklusive det digitaliserade, finns på Arkiv Portalen.

Materialtyper: Analogt

Liŋka: Visa material som ingår i sökportalen

National Library of Poland, Polen

al. Niepodległości 213 02-086 Warsaw

Fotografiet av en kvinna i samedräkt (ca 1897) kommer från en privat samling tillhörande den polska historikern och arkivarien Aleksander Czołowski, verksam i staden Lviv. Tidskriftsartiklarna är huvudsakligen på polska, böckerna på polska och ryska, och vi har erhållit alla framför allt i form av pliktleveranser.

Materialtyper: FotografierUppteckningar relaterade till folklore eller traditionerAnnatAnalogt/digitalt

Museo de América, Spanien

Av. de los Reyes Católicos, 6, 28040 Madrid

På denna institution finns samiska objekt. Samlingen skapades av Karl Bovallius och donerades till museet år 1896. Objekten är från Sverige. Institutionen är statligt ägd.

Materialtyper: AnnatAnalogt/digitalt

Museo Nacional de Antropología, Spanien

C/ Alfonso XII, 68, 28014 Madrid

När etnologen Karl-Sieghard Seipoldy avled år 1986 ärvde hans änka Gisela Seipoldy, och hennes dotter Melanie Seipoldy, den etnografiska samlingen som Seipoldy byggde upp mellan 1955 och 1986. Hela kollektionen bjöds ut till försäljning och förvärvades av Nationalmuseet för antropologi år 1991. I kollektionen ingår en del av det privata biblioteket (totalt 50 volymer), kopior av fotografier tagna under hans forskningsresor, och runt 2 000 diabilder som dokumenterar samlingen.

Materialtyper: FotografierAnteckningsböcker, brev och dagböckerAnalogt

Skogsmuseet i Lycksele AB, Sverige

Gammplatsen, 921 32 Lycksele

På Skogsmuseet finns alla typer av material i samlingarna. Vi har en samisk samling som har donerats till oss, och en samling som kommit till museet genom arv. Materialet kommer från Sverige. Museet ägs av Lycksele kommun, Västerbotten.

Materialtyper: FotografierKatalogerUppteckningar relaterade till folklore eller traditionerAnteckningsböcker, brev och dagböckerKorrespondens från samlare eller forskareLjudAnalogt

Härjedalens Fjällmuseum AB, Sverige

Rörosvägen 30, 840 95 Funäsdalen

Föremålen och fotografierna i samlingarna ägs av den lokala historieföreningen Härjedalens Fornminnesförening. I dagsläget finns runt 11 000 bilder i samlingen. Samlingen innehåller många samiska porträtt och bilder på sydsamiska invånare, bilder från arbetet och så vidare. De äldsta bilderna är daterade till 1850–1900. Vissa av bilderna är digitaliserade.

Materialtyper: FotografierAnnatAnalogt/digitalt

Ájtte, Swedish mountain and Samimuseum, Sverige

Kyrkogatan 3, SE-962 31 Jokkmokk

I Áttjes samlingar finns fotografier, kataloger, uppteckningar som rör folklore och traditioner, anteckningsböcker, brev och dagböcker, korrespondens från samlare och forskare samt ljud- och audiovisuellt material. Katalogerna och korrespondensen är till skillnad från övrigt material inte digitaliserat. Materialet är publicerat på Carlotta - databassystem för museesamlingar, Kringla- samsökstjänst och Nationell ArkivDatabas (NAD). Materialet kommer mestadels från Sverige.

Materialtyper: FotografierKatalogerUppteckningar relaterade till folklore eller traditionerAnteckningsböcker, brev och dagböckerKorrespondens från samlare eller forskareLjudAudiovisuellt materialAnalogt/digitalt

Liŋka: Visa material som ingår i sökportalen

Kulturen in Lund, Sverige

Box 1095 221 04 Lund

På Kulturen finns en samling med 180 objekt framför allt från Sverige. Museet är privatägt.

Materialtyper: AnnatAnalogt/digitalt

The Association Archives of Jämtland, Sverige

Arkivvägen 1, SE-831 52 Östersund

Föreningsarkivet i Jämtlands län har en samling med runt 500 fotografier, 6 kataloger, uppteckningar som rör folklore eller traditioner, anteckningsböcker, brev och dagböcker, samt korrespondens från samlare och forskare. En del av materialet är digitaliserat i Digitala forskarsalen. Sök på Föreningsarkivet i Jämtlands län. Sedan 2017 har institutionen arbetat med ett projekt kallat "Samiska röster" i samarbete med Landsarkivet och Gaaltije sydsamiskt kulturcenter. Materialet kommer från Sydsapmi i Sverige: tre regioner i Jämtland och Härjedalen. Institutionen är en förening.

Materialtyper: FotografierKatalogerUppteckningar relaterade till folklore eller traditionerAnteckningsböcker, brev och dagböckerKorrespondens från samlare eller forskareAnnatAnalogt/digitalt

Stiftelsen Jamtli, Sverige

Box 709, 83128 Östersund

På Jamtli finns runt 20 000 fotografier, intervjuer och arkivposter iÖMEA – mestadels begränsade – (85 ej begränsade poster i ÖMEA) och 134 bilder i bildarkivet (notera: inte samma som bildsamlingarna). Dessutom visas intervjuer och knappt 10 filmer i vår utställning. Några av de 10–20 000 fotografierna är digitaliserade, vilket är fallet även för sånger och intervjuer med Thomas Torkelson om samerna. Även visst audiovisuellt material är digitaliserat. Katalogerna som är gemensamma med länsmuseet finns på Jamtlis samlingar och Kringla-samsökstjänst, sök efter samlingarna på Jamtli. Materialet kommer från Sverige. Jamtli är en stiftelse.

Materialtyper: FotografierUppteckningar relaterade till folklore eller traditionerAnnatLjudAudiovisuellt materialAnalogt/digitalt

Liŋka: Visa material som ingår i sökportalen

Kulturmagasinet/Helsingborgs museer, Sverige

Gisela Trapps väg 1, 254 37 Helsingborg

På museet finns en samling med 100 objekt framför allt från Sverige. Museet ägs av Helsingborgs stad.

Materialtyper: AnnatAnalogt/digitalt

The National Library of Sweden, Sverige

Humlegårdsgatan 26, Box 5039, 10241 Stockholm

På Kungliga Biblioteket finns ett antal samiskrelaterade föremål såsom mappar, manuskript och bilder. Dessutom fanns år 2017 475 poster skrivna på samiska språk i den nationella bibliotekskatalogen Libris. Libris innehåller underdatabasen Svensk samisk bibliografi (SAMB), som omfattar all litteratur som har publicerats i Sverige om samer och samisk kultur.

Materialtyper: FotografierKatalogerUppteckningar relaterade till folklore eller traditionerAnteckningsböcker, brev och dagböckerKorrespondens från samlare eller forskareAnnatLjudAudiovisuellt materialAnalogt/digitalt

Norrbottens museum, Sverige

Höstvägen 7, Luleå

På Norrbottens museum finns alla former av samiskrelaterat material. En stor del av samlingen, inklusive samiskt material, kommer från sent 1800-tal, då museet grundades. En del av samlingarna är digitaliserade och finns på Carlotta- Databasen för museissamlingar. Arkivet är tillgängligt online på Visualarkiv. Materialet kommer från Sverige. Museet ägs av Region Norrbotten.

Materialtyper: FotografierKatalogerUppteckningar relaterade till folklore eller traditionerAnteckningsböcker, brev och dagböckerKorrespondens från samlare eller forskareLjudAudiovisuellt materialAnalogt/digitalt

Folkbiblioteket Vilhelmina, Sverige

Tingsgatan 8, 91233 Vilhelmina

På folkbiblioteket finns fotografier och uppteckningar relaterade till folklore och traditioner samt ljud- och audiovisuellt material relaterat till samisk kultur. Här finns också ett digitalt arkiv åtkomligt för forskningsändamål, som sträcker sig fram till 2010 och innehåller artiklar från 1 200 tidskrifter och dagstidningar. Det finns även en samling av böcker, artiklar, ljudböcker och filmer. För att kunna se övrigt digitaliserat material måste man besöka biblioteket för att få en länk och ett lösenord. Materialet kommer från Sverige. Biblioteket ägs av kommunen.

Materialtyper: FotografierUppteckningar relaterade till folklore eller traditionerAnnatLjudAudiovisuellt materialAnalogt/digitalt

The Regional State Archives in Härnösand, Sverige

Box 161, 871 24 Härnösand

Arkivet ingår i Riksarkivet. Här finns samlingar av fotografier och alla former av uppteckningar relaterade till samisk kultur. Mängden är dock omöjlig att uppskatta eftersom arkiven är registrerade på ett sådant sätt att det inte går att ta fram dessa siffror. Arkivmaterialet innehåller ett stort antal olika medier. Beskrivningar av arkiven och vad de innehåller finns i Nationell ArkivDatabas (NAD). Materialet kommer från Sverige.

Materialtyper: FotografierUppteckningar relaterade till folklore eller traditionerAnteckningsböcker, brev och dagböckerKorrespondens från samlare eller forskareAnnatAnalogt/digitalt

The National Museums of World Culture, Sverige

Södra Vägen 54, Göteborg, Sweden

Världskulturmuseerna är en museiverksamhet bestående av fyra museer i Sverige. Här förvaltar man en samisk samling som omfattar runt 2 000 objekt, samt relaterat arkivmaterial inklusive katalogkort, brev och register. I samlingarna finns även 400 fotografier. Merparten av dessa är kopior av fotografier från andra museer och inkluderar bilder tagna av Ernst Manker, Borg Mesch, Josef Lagergren, Henning Ritter, Gustaf Hallström och Ernst Person. De samiska samlingarna inkluderar material från Finland, Norge, Sverige och Ryssland/Sovjetunionen. Fram till idag har fotografisamlingarna, katalogerna och runt 1 500 objekt fotograferats och digitaliserats. Dessa kan ses i samlingarna. Världskulturmuseerna arbetar just nu med att överföra de samiska samlingarna till Ájtte.

Materialtyper: FotografierAnteckningsböcker, brev och dagböckerKorrespondens från samlare eller forskareAnnatAnalogt/digitalt

Liŋka: Visa material som ingår i sökportalen

The Swedish National Archives in Östersund, Sverige

Arkivvägen 1, 837 52 Östersund

Arkivet ingår i Riksarkivet. Här finns 200 fotografier och alla former av skriftligt material relaterat till samisk kultur. På Riksarkivet i Östersund finns arkiv från statliga myndigheter och privatpersoner, privata lantbruk och privata företag. Innehavet är daterat från medeltiden fram till idag och omfattar landskapet Jämtland. Jämtland ingår i Sápmi vilket innebär att många arkiv innehåller information om samer och de områden där de har levt.

Materialtyper: FotografierKatalogerUppteckningar relaterade till folklore eller traditionerAnteckningsböcker, brev och dagböckerKorrespondens från samlare eller forskareAnnatAnalogt/digitalt

Stiftelsen Nordiska museet, Sverige

Box 27820, 115 93 Stockholm

På Nordiska museet finns en stor samling med fotografier, kataloger, uppteckningar som rör folklore och traditioner, anteckningsböcker, brev och dagböcker, korrespondens från samlare och forskare samt audiovisuellt material. Museet har samlat och dokumenterat/genomfört fältforskning sedan 1870. Även donationer och inköp har gjorts. Det har funnits olika typer av samlare: Museipersonal, människor engagerade av museet, och lokalbefolkningen. (På museet finns även en stor samling av samiska föremål. I stor utsträckning har objekten sammanställts i samband med fältforskning.) Det digitaliserade materialet omfattar runt 1 211 fotografier, cirka 27 kataloger och 9 frågelistor med svar relaterade till folklore eller traditioner. Katalogerna finns i Nationella arkivdatabasen (NAD) , använd sökordet: lapska. För övrigt material, se DigitaltMuseum. Samlingen innehåller material från Sverige, Finland, Norge och Ryssland. Nordiska museet är en stiftelse.

Materialtyper: FotografierKatalogerUppteckningar relaterade till folklore eller traditionerAnteckningsböcker, brev och dagböckerKorrespondens från samlare eller forskareAudiovisuellt materialAnalogt/digitalt

Stiftelsen Silvermuseet, Sverige

Torget, 938 31 Arjeplog

I Silvermuseets samlingar finns fotografier, uppteckningar som rör folklore och traditioner, anteckningsböcker, brev och dagböcker samt ljud- och audiovisuellt material. Materialet samlades in av Einar Wallquist åren 1922–1965 och därefter genom nyanskaffningar inom ramen för Stiftelsen Silvermuseets verksamhet. Det digitaliserade materialet är tillgängligt på begäran. Silvermuseet är en privat stiftelse.

Materialtyper: FotografierUppteckningar relaterade till folklore eller traditionerAnteckningsböcker, brev och dagböckerLjudAudiovisuellt materialAnalogt/digitalt

Västerbottens museum, Sverige

Helena Elisabeths väg 3, SE-903 42 Umeå

Museet förvaltar en samling av 5 000 fotografier, uppteckningar som rör folklore och traditioner, anteckningsböcker, brev och dagböcker, korrespondens från samlare och forskare samt runt 100 ljudupptagningar och 20 audiovisuella upptagningar. Fotografierna gjordes mellan 1960 och 2019 av olika fotografer. Materialet relaterat till folklore sammanställdes av museet från 1930-talet och framåt. Runt 1 200 fotografier är digitaliserade och finns i museets online databas.

Materialtyper: FotografierUppteckningar relaterade till folklore eller traditionerAnteckningsböcker, brev och dagböckerKorrespondens från samlare eller forskareAnnatLjudAudiovisuellt materialAnalogt/digitalt

Uppsala University Library, Sverige

Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds Väg 1, 752 37 Uppsala

I arkiven finns registren från Sveriges rasbiologiska institutioner (Rasbiologiska institutets arkiv). Arkivet blev en del av universitetet på 1950-talet. Forskningsmaterialet inhämtades i huvudsak i norra Sverige mellan 1920 och 1930. Arkivet ägs av kommunen.

Materialtyper: FotografierUppteckningar relaterade till folklore eller traditionerKorrespondens från samlare eller forskareAnalogt

Museum der Kulturen Basel, Schweiz

Münsterplatz 20, CH-4001 Basel

På Kulturmuseet i Basel finns fler än 300 samiska objekt insamlade mellan 1900 och 2017. Minst 225 av dem såldes (indirekt) till museet av den tyska handlaren Julius Konietzko. Andra föremål togs upp i samlingen i samband med ett utbyte med Norsk Folkemuseum. Dessutom finns 48 fotografier tagna av olika fotografer år 1922–1950 på museet (delvis urklipp från tidskrifter).

Materialtyper: FotografierAnnatAnalogt

Ethnographic Museum at the University of Zurich, Schweiz

Pelikanstrasse 40 8001 Zurich

På museet finns fyra objekt och fyra vykort relaterade till samisk kultur. Museet ägs av Zürichs universitet.

Materialtyper: FotografierAnnatAnalogt/digitalt

National Library of Scotland, Storbritannien

George IV Bridge, EH1 1EW Edinburgh

På Skottlands nationalbibliotek finns runt 100 fotografier, kataloger, uppteckningar relaterade till folklore och traditioner, reseberättelser och flera hundra akvareller relaterade till samisk kultur. De samlades in och skapades av John Francis Campbell av Islay, vars egna akvarellbilder gjordes under elva resor till Norge, Sverige och Finland mellan åren 1849 och 1873. Han var särskilt intresserad av det samiska folket och hans akvareller åtföljs av dagböcker som beskriver hans resor. Det finns även enstaka fotografier. Samlingen testamenterades till Advocates Library i Edinburgh när han dog år 1885 och skänktes till Skottlands nationalbibliotek när det grundades år 1925. De digitaliserade bilderna är ännu inte åtkomliga via vår egen webbplats, men många kan ses på den webbplats som Tromsø universitetsbibliotek har skapat, då ett mindre antal bilder digitaliserades som en del av Ultima Thule-webbplatsen. Tromsø universitetsbibliotek har lagt upp många av Campbells akvareller på sin Ultima Thule-webbplats. Materialet kommer från Finland, Norge och Sverige; visst material kommer även från västra Ryssland. Skottlands nationalbibliotek är en statlig institution.

Materialtyper: FotografierKatalogerUppteckningar relaterade till folklore eller traditionerAnteckningsböcker, brev och dagböckerAnnatAnalogt/digitalt

Museum of Archaeology and Anthropology (MAA), Storbritannien

Downing Street, CB2 3DZ Cambridge

MAA förvaltar runt 150 samiska föremål, inklusive vapen, klädesplagg och föremål relaterade till renskötsel och vardagsliv. Höjdpunkterna i samlingen är två samiska trummor som troligen är från 1700-talet. En av dessa är utlånad till MAA från Trinity College vid universitetet i Cambridge. Den var tidigare utlånad till museet Áttje i Jokkmokk mellan 1998 och 2008. Den andra trumman överläts till MAA år 1887 från universitetsbiblioteket utan någon dokumentation. Samlare och donatorer är bland andra MAA-kuratorna Anatolevon Hügel (1898–1920-talet) och dr Louis Clarke (1920- och 1930-talet), zoologen professor Alfred Newton (1855), dr Francis Guillemard (1893), antropologen dr Ethel Lindgren (1936–1940) från Cambridge, lady Maud Smith Woodard (1944), Mikel Nils Persson Utski (1947); Utski kom från Karesuando och var gift med Ethel Lindgren), R.N.H. Bulmer (1950) och Miles Burkitt (1971). En mindre och nutida samling sammanställdes år 2001 av Sharon Webb som en del i hennes fältarbete som doktorand, Webb, 2001, "Contested Histories or Multiple Pasts? The Representation of the Archaeological Past in the Museum", Cambridge: University of Cambridge. År 2007 köpte Carine Durand en ny trumma av Helge Sunna, se Durand, 2010 Antropology in a Glass Case: Indigeneity Collaboration and Artistic Practices in Museums. VDM Verlag.

Materialtyper: FotografierUppteckningar relaterade till folklore eller traditionerKorrespondens från samlare eller forskareAnalogt/digitalt

Pitt Rivers Museum, Storbritannien

South Parks Rd, OX1 3PP, Oxford

Här finns 228 fotografier, 1 katalog, 6 uppteckningar relaterade till folklore, 1 anteckningsbok och 4 andra objekt i samlingen. Alla manuskriptobjekt (kataloger, uppteckningar, korrespondens och övrigt) kommer från samlingen "Blackwood Papers". Beatrice Blackwood arbetade på Pitt Rivers Museum från 1930-talet fram till 1959 och de objekt som är datummärkta i vår databas tycks vara från 1940-talet. Fotografiska samlingar: Typ: fotografi – 200; teckning – 12; litografi – 11. Materialet har erhållits via köp eller donation, 1898–1994 Ursprung: Dokumenterade expeditioner: "Carl Dammann?"; "Arthur John Evans – visit to Finnish Lapland (augusti till oktober 1873)"; "Arthur John Evans"; "Jens Lannges"; "Carl Victor Dammann; Friedrich Wilhelm Dammann". Fotografer/konstnärer: A. Kalland, Arthur John Evans, Auguste Figon studio (Hammerfest, Norge), Axel Lindahl, Enebere Higet Mittet & Co., Frederick Spencer Chapman, Friedrich Renard studio (Stockholm, Sverige), Henry Balfour, Alfred Heneage Cocks, Arthur Evans, Hermann Delius, J. [James] Valentine & Co., Dundee, Jens Lannges, Jørgen Wickstrøm studio (Tromsø, Norge), K. Knudsen, Bergen, Marcus Selmer studio (Bergen, Norge), Wilhelm Abraham Eurenius och Peter Ludvig Quist studio (Stockholm, Sverige). Donatorer av material till museet: Edward Burnett Tylor, Henry Balfour, Henry Nottidge Moseley, Faith Mary Spencer Chapman, Joan Evans, Elizabeth Edwards. Andra kända ägare: Arthur John Evans, Alfred Heneage Cocks.

Materialtyper: FotografierKatalogerUppteckningar relaterade till folklore eller traditionerKorrespondens från samlare eller forskareAnnatAnalogt/digitalt

Inga resultat uppfyller alla villkor. Ta bort några av de valda filtren och försök igen.

Välj Visa resultat eller välj land för att visa en begränsad resultatlista.

Tillbaka upp