Sökning

Introduktion till materialenkäten

Den samiska ursprungsbefolkningen, vars traditionella kulturella hemvist, Sápmi, sträcker sig över fyra länder (Finland, Sverige, Norge och Ryssland) har väckt vetenskapsmäns, forskares och upptäcktsresandes intresse i århundraden. På grund av historiska skäl och skeenden kan material som rör samisk kultur och historia hittas på museer, i arkiv och i andra kulturminnesorganisationers samlingar runt om i Europa. Detta material är värdefullt både för det samiska samhället och för forskning om samisk kultur och historia.

För att kartlägga det aktuella beståndet av samiskrelaterade arkiv och material runt om i Europa har man inom ramen för projektet "Digital Access to the Sámi Heritage Archives" skickat ut enkäter till en rad olika kulturminnesorganisationer. I grafiken nedan visas nyckeltalen. En mer detaljerad rapport finns i avsnittet Resultat av materialenkäten.

163

organisationer i Europa kontaktades under kartläggningsprocessen.

59

organisationer svarade att de har material relaterat till samer och samisk kultur.

40

organisationer i Europa har börjat digitalisera sitt material relaterat till det samiska kulturarvet.

10

stora samlingar med bilder eller annat arkivmaterial finns online.

Visa mer detaljerad information om enkätresultaten