Sökning

Hur kan jag använda materialet?

Quiz om etiska riktlinjer

Kulturarv är en viktig identitetsskapande faktor för både samhällen och enskilda individer. Ursprungsfolks kulturarv omfattar både konkreta och abstrakta verk förvaltade av ett ursprungsfolk eller enskilda individer tillhörande ett sådant. Detta kan exempelvis vara seder, framställningar och uttryck som ursprungsfolk och individer anser vara en del av deras kulturarv. Quizet hjälper dig att förstå några av de frågor som rör användning av kulturarvsmaterial och i synnerhet de etiska aspekterna av sådan användning.

1. Varför har vi etiska riktlinjer?

Samerna har rätt att förvalta sitt eget kulturarv och ska ha åtkomst till materialet, men sättet som kulturarv framställs och används, i synnerhet i en digital miljö, är inte oproblematiskt. De flesta anser t.ex. att lagstiftningen inte i tillräcklig utsträckning skyddar kulturarvsuttryck. Även om etiska riktlinjer inte är bindande på samma sätt som lagstiftning och därför inte fungerar som utökade lagstadgade skyldigheter gör de det möjligt för ursprungsfolken själva att avgöra vilken nivå av skydd som är tillräcklig och vilka användningssätt som är lämpliga. Eftersom användningssituationerna dock skiljer sig mycket åt är det inte möjligt att ge detaljerade anvisningar. Dessa riktlinjer ska snarare ses som kraftfulla rekommendationer, varvid det är representanterna för ursprungsfolket som i slutändan bedömer användningen.

2. Vilka aspekter ska jag ta hänsyn till när jag planerar att använda materialet?

Den som använder arkivmaterial bör vara medveten om att materialet kan omfattas av olika immateriella rättigheter såsom upphovsrätt och relaterade rättigheter. Man bör dock notera att användningen av material även kan kräva etiska överväganden. Ursprungsfolk är exempelvis inte alltid av uppfattningen att immaterialrättsliga lagar täcker användningen av kulturarvsmaterial.

3. Vad innebär "kulturellt känsligt material"?

Begreppet "kulturellt känsligt material" används ofta för heliga föremål och för hemliga seder och uppgifter, men har även använts i en bredare mening som inkluderar allt material som är av särskild betydelse för ursprungsfolken. Denna särskilda betydelse kan avse uttryck och seder som är mycket viktiga för att bevara kulturen. De kan även ha en stor känslomässig påverkan. Ett exempel som ofta nämns är samedräkten, som inte bara är ett klädesplagg utan samtidigt har stor kulturell och social betydelse. Vad som anses vara "kulturellt känsligt" kan dock variera över tid och kan endast avgöras av ursprungsfolket.

4. Vem äger ursprungsfolkens kulturarv?

Ursprungsfolk har rätt till självbestämmande och måste när de utövar denna rätt erkännas som ägare av sin kulturella och immateriella egendom. Juridiskt sett tillhör ursprungsfolkets kulturarvsmaterial dock ofta allmänheten utan ursprungsfolkets medgivande. Vidare kan de immateriella rättigheterna tillhöra någon som inte representerar ursprungskulturen. Därför måste användaren både följa lagarna och samtidigt ta hänsyn till de etiska aspekterna av ägandet.

5. Hur ska man då använda materialet?

I århundraden har samerna kämpat mot att deras kultur framställs på ett felaktigt och förvrängt sätt. Ett syfte med tjänsten är att tillhandahålla korrekt information om samisk kultur och på så sätt reducera stötande användning av kulturarvsmaterial. Användaren får inte använda materialet på ett nedsättande, kulturellt eller på annat sätt stötande sätt. Ett exempel på stötande användning är när en icke-samisk person framställs som same genom att använda kulturella uttryck från det samiska kulturarvet. Kulturarvsmaterial är av särskild betydelse för den samiska kulturen och användning av sådant ska därför alltid föregås av noga överväganden. När det gäller exempelvis forskningsprojekt kan tillåtelse från Sametinget krävas.