Haku

Miten voin käyttää aineistoja?

Eettisiä ohjeita koskeva visa

Kulttuuriperintö on tärkeä osa yhteisöjen ja yksilöiden identiteettiä. Alkuperäiskansojen kulttuuriperintöön kuuluvat sekä aineelliset että aineettomat luomukset, joita alkuperäiskansa tai siihen kuuluva yksilö ylläpitävät. Niihin kuuluvat tavat, tunnukset ja ilmaisut, joita alkuperäiskansat ja yksilöt pitävät osana kulttuuriperintöään. Testi auttaa sinua ymmärtämään kulttuuriperintöön kuuluvien aineistojen käyttöön liittyviä ongelmia ja eettisiä näkökohtia.

1. Miksi olemme laatineet eettiset ohjeet?

Saamelaisilla on oikeus hallita kulttuuriperintöään ja siihen liittyvien materiaalien on oltava heidän saatavillaan, mutta kulttuuriperinnön esittämiseen ja käyttöön liittyy kuitenkin ongelmia etenkin digitaalisessa ympäristössä. Esimerkiksi lainsäädännön katsotaan yleisesti tarjoavan riittämätöntä suojaa kulttuuriperinnön ilmaisuille. Vaikka eettiset ohjeet eivät ole lainsäädännön tavoin sitovia, eikä niillä siten voi ohittaa oikeudellisia velvoitteita, ne tarjoavat alkuperäiskansoille mahdollisuuden itse määrittää riittävän suojaustason sekä soveliaat käyttötavat. Käyttötilanteet vaihtelevat kuitenkin merkittävästi, joten yksityiskohtaisten ohjeiden antaminen on mahdotonta. Eettiset ohjeet onkin tarkoitettu vahvoiksi suosituksiksi. Vain alkuperäiskansan edustajat voivat kuitenkin määrittää lopullisen ja ratkaisevan näkemyksen aineistojen soveliaasta käytöstä.

2. Mitä seikkoja on otettava huomioon aineistojen käyttöä suunniteltaessa?

Arkistoaineistojen käyttäjän on aina otettava huomioon, että immateriaalioikeudet, kuten tekijänoikeus ja lähioikeudet voivat koskea kyseisiä aineistoja. Lisäksi on huomattava, että aineistojen käyttöä voi olla tarpeen pohtia myös eettisestä näkökulmasta. Esimerkiksi immateriaalioikeudet eivät aina suojaa kulttuuriperintöön kuuluvia aineistoja alkuperäiskansojen näkemysten mukaisesti.

3. Mitä tarkoittaa kulttuurisesti sensitiivinen aineisto?

Kulttuurisesti sensitiivisellä aineistolla tarkoitetaan usein pyhiä esineitä sekä salaisia rituaaleja ja tietoa, mutta käsitettä käytetään myös laajemmin. Tällöin se viittaa kaikkiin aineistoihin, joilla on erityistä merkitystä alkuperäiskansoille. Erityinen merkitys voi liittyä ilmentymiin ja tapoihin, jotka ovat erityisen merkityksellisiä kulttuurin säilymisen kannalta. Kulttuurisesti sensitiiviset aineistot voivat myös herättää vahvoja tunteita. Yhtenä esimerkkinä voidaan pitää saamenpukua, joka ei ole pelkkä vaate, vaan sillä on myös suuri kulttuurinen ja sosiaalinen merkitys. Se, mitä pidetään kulttuurisesti arkaluonteisena, voi kuitenkin vaihdella ajan mittaan, ja sen voi määritellä vain alkuperäiskansa itse.

4. Kuka omistaa alkuperäiskansojen kulttuuriperinnön?

Alkuperäiskansoilla on itsemääräämisoikeus, ja sen nojalla heidät on tunnustettava kulttuurisen, aineellisen ja aineettoman omaisuutensa omistajiksi. Alkuperäiskansan kulttuuriperintöön liittyvä aineisto on kuitenkin usein lain mukaan vapaasti hyödynnettävissä ilman, että alkuperäiskansat ovat myötävaikuttaneet asiaan. Lisäksi immateriaalioikeudet voivat kuulua taholle, joka ei edusta alkuperäiskulttuuria. Sen vuoksi käyttäjän on lainsäädännön noudattamisen lisäksi otettava huomioon myös omistajuuteen liittyvät eettiset näkökohdat.

5. Miten aineistoja pitäisi sitten käyttää?

Saamelaiset ovat vuosisatojen ajan taistelleet kulttuurinsa vääriä esittämistapoja ja siitä levitettyjä vääriä tietoja vastaan. Yksi palvelun tavoitteista on tarjota oikeaa tietoa saamelaiskulttuurista ja siten vähentää kulttuuriperintöön kuuluvien aineistojen loukkaavaa käyttöä. Käyttäjän on vältettävä aineistojen halventavaa sekä kulttuurisesti tai muulla tavoin loukkaavaa käyttöä. Eräs esimerkki loukkaavasta käytöstä on ei-saamelaisen henkilön esiintyminen saamelaisena käyttäen saamelaiseen kulttuuriperintöön kuuluvia esineitä tai muita kulttuurisia ilmaisuja. Kulttuuriperintöön kuuluvilla aineistoilla on erittäin suuri merkitys saamelaiskulttuurille. Sen vuoksi niiden käyttöä on aina harkittava huolellisesti. Lisäksi on huomattava, että aineiston käyttöön esimerkiksi tutkimusprojekteissa voidaan tarvita Saamelaiskäräjien lupa.